VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

E-SHOPU BEPON

 

Článok I
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti BEPON Retail SK s r.o. so sídlom Tichá 45, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 259 593, IČ DPH: SK 7020000394, DIČ: 2022908921, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 61112/B, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.bepon.sk (ďalej len „bepon.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").
2. Tieto VOP platia na území Európskej únie pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na bepon.sk.
3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na bepon.sk.
4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou a ktorý v súvislosti so spotrebiteľskou Kúpnou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) zostávajú týmito VOP nedotknuté a v rámci informačnej povinnosti Predávajúceho a poučenia Kupujúceho sú ďalej v týchto VOP podrobne špecifikované.
6. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na bepon.sk.
7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na bepon.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.
8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na bepon.sk.


9. Orgán dozoru nad činnosťou Predávajúceho:


Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. Box
č. 5
820 07 Bratislava 27

 

10.  Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

BEPON Retail SK s.r.o.
TOWER 5, Kalinčiakova 33/A, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 2 326 626 30, alebo +421 2 212 941 11
E-mail: 
eshop@bepon.sk

 

Adresa Predávajúceho, na ktorej môže Kupujúci ako spotrebiteľ uplatniť práva zo zodpovednosti za vady produktu, odstúpenie od Kúpnej zmluvy, žiadosť o nápravu alebo podať iný podnet:

BEPON Retail SK s.r.o.

TOWER 5, Kalinčiakova 33/A

831 04 Bratislava

 

 

Článok II

Objednávka

 

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie objednávkového formulára.
2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
3. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
4. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme Predávajúceho. Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy a potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu eshop@bepon.sk.
5. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

5.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko,
IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa); 
5.2 Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho názov;
5.3  Množstvo objednávaného tovaru;

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

 

Článok III

Storno objednávky

 

1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
2.1 V prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
2.2 Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14-ich dní odo dňa zistenia vyššie uvedených skutočností Predávajúcim, vrátená.

 

 

Článok IV

Poštovné a balné


1. Kupujúci si pre doručenie tovaru môže podľa svojej voľby vybrať niektorý z nasledovných druhov doručenia:
a) na ktorúkoľvek predajňu BEPON Predávajúceho na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky v súlade s odsekom 4 tohto článku VOP,
b) kuriérom

c) doručenie prostredníctvom výdajného miesta Packeta.

2. V prípade doručovania tovaru na území Slovenskej republiky, ak hodnota objednávky Kupujúceho presahuje sumu vo výške 39,99 EUR (slovom: tridsaťdeväť euro a deväťdesiatdeväť centov), Predávajúci si poštovné a balné neúčtuje, s výnimkou prípadu, ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou službou nepodarí tovar úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu. V prípade doručovania tovaru na území Českej republiky, ak hodnota objednávky Kupujúceho presahuje sumu vo výške 39,99 EUR (slovom: tridsaťdeväť euro a deväťdesiatdeväť centov), Predávajúci si poštovné a balné neúčtuje, s výnimkou prípadu, ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou službou nepodarí tovar úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania Kupujúcemu.
3. V prípade doručovania tovaru na území Slovenskej republiky, ak hodnota objednávky Kupujúceho nepresahuje sumu vo výške 39,99  EUR (slovom: tridsaťdeväť euro a deväťdesiatdeväť centov), Predávajúci si účtuje balné a poštovné vo výške 3,49 EUR v prípade, že Kupujúci si dá doručiť tovar kuriérskou službou a poštovné a balné vo výške 2,49 EUR, v prípade, ak si Kupujúci dá doručiť tovar prostredníctvom výdajného miesta Packeta. Pri platbe na dobierku kuriérskou službou si Predávajúci účtuje poplatok vo výške 4,49 EUR (3,49 EUR poštovné a balné + 1 EUR dobierka). V prípade doručovania tovaru na území Českej republiky, ak hodnota objednávky Kupujúceho nepresahuje sumu vo výške 39,99 EUR (slovom: tridsaťdeväť euro a deväťdesiatdeväť centov), Predávajúci si účtuje balné a poštovné vo výške 6,49 EUR v prípade, že Kupujúci si dá doručiť tovar kuriérskou službou a balné vo výške 2,49 EUR, v prípade, ak si Kupujúci dá doručiť tovar prostredníctvom výdajného miesta Packeta. Pri platbe na dobierku kuriérskou službou si Predávajúci účtuje poplatok vo výške 6,49 EUR (5,49 EUR poštovné a balné + 1 EUR dobierka).
4.  V prípade, ak si Kupujúci dá tovar doručiť do ktorejkoľvek kamennej predajne Predávajúceho, v ktorej si tovar osobne vyzdvihne, Predávajúci si účtuje poplatok vo výške 0,99 EUR. Doručenie tovaru a jeho osobné vyzdvihnutie je možné vo všetkých predajniach BEPON Predávajúceho na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

 

 

Článok V

Dodacie podmienky

 

1. Tovar elektronicky objednaný prostredníctvom E-obchodu Predávajúci odošle Kupujúcemu podľa dostupnosti jednotlivých druhov tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho v čo najkratšom termíne, najneskôr do 7 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke tak, aby bol tovar doručený Kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho. Bez ohľadu na lehotu uvedenú v predchádzajúcej vete je Predávajúci oprávnený pri vybranom tovare uviesť inú dobu doručenia s ohľadom na špecifickosť a dostupnosť daného tovaru.
2. Predávajúci Kupujúceho informuje o odoslaní tovaru elektronickou poštou (e-mailom) na e-mailovej adrese, ktorú Kupujúci uviedol v elektronickej objednávke. Status elektronickej objednávky si môže Kupujúci zároveň kedykoľvek skontrolovať po prihlásení sa v systéme E-obchodu, v prípade, ak pri objednaní tovaru zároveň vykonal registráciu a vytvoril si zákaznícky profil na stránke bepon.sk.
3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.
4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
5. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru a tlačivo na vrátenie tovaru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky, v prípade, ak je to pri prevzatí zásielky vyžadované. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
6. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Prepravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.
7. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky a Českej republiky.
8. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

 

Článok VI

Cenové podmienky

 

1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom bepon.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na bepon.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na bepon.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na bepon.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok VII

Platobné podmienky


1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby: 

1.1 PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci zaplatí celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí tovaru od kuriéra priamo kuriérovi (v prípade platby pri dodávke tovaru na dobierku je účtovaný k cene tovaru a prepravy tovaru poplatok vo výške 1 EUR za dobierku, tak ako je uvedené v článku IV. VOP;
1.2 PLATBA VOPRED, a to niektorým, z nasledovných spôsobov:


Prostredníctvom služby „GoPay“ – presmerovanie do internet bankingu Kupujúceho, pričom tento spôsobom platby je možné využiť len v prípade doručovania tovaru na území Slovenskej a Českej republiky .

Pri spôsobe platby uvedenom vyššie v tomto odseku VOP je Kupujúcemu zaslaný tovar po zaplatení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet Predávajúceho.
1.3. BANKOVÝM PREVODOM: Tovar bude expedovaný po pripísaní platby kúpnej ceny za tovar prevodom na účet Predávajúceho vedený v Tatra banka, a.s., a to na nasledovný účet:
Tatra banka: IBAN: SK4811000000002926850577
Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky.

 

Článok VIII

Zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má tovar predaný cez E-obchod bepon.sk v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do (2) dvoch rokov od dodania tovaru Kupujúcemu. Predaný tovar má vady, ak nie je v súlade s dohodnutými požiadavkami (§ 616 Občianskeho zákonníka) a všeobecnými požiadavkami (§ 617 Občianskeho zákonníka) alebo ak jeho používanie znemožňujú alebo obmedzujú práva tretej osoby vrátane práv duševného vlastníctva .
2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako doklad potvrdzujúci zakúpenie tovaru u Predávajúceho.
3. Reklamovať, resp. vytýkať u Predávajúceho vady tovaru je možné len vo vzťahu k tovaru zakúpenému u Predávajúceho.
4. Vadu možno vytknúť v ktorejkoľvek predajni - prevádzkarni Predávajúceho, alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie na adrese sídla Predávajúceho alebo na adrese Predávajúceho uvedenej v článku I, odsek 10 týchto VOP.
5. Reklamácia tovaru je bezplatná, pričom Kupujúci má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vytknutím vady, za ktorú zodpovedá Predávajúci, a uplatnením práv zo zodpovednosti za vadu; Kupujúci musí toto právo uplatniť u Predávajúceho najneskôr do dvoch mesiacov od dodania opravenej alebo náhradnej veci, vyplatenia zľavy z ceny alebo vrátenia ceny po odstúpení od zmluvy, inak právo zanikne.
6. Predávajúci za účelom podrobného informovania a poučenia Kupujúceho ako spotrebiteľa o jeho právach súvisiacich s vytýkaním vád tovaru, o postupe vytýkania vád tovaru a povinnostiach Predávajúceho súvisiacich s vytýkaním vád tovaru vydal podrobný reklamačný poriadok, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP a ktorý je pre Kupujúceho dostupný a zverejnený na bepon.sk.

 

 

 

Článok IX

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 

1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

 

Článok X

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

 

1. Zmluvou uzavretou na diaľku je zmluva medzi obchodníkom, t.j. Predávajúcim a Kupujúcim ako spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho ako spotrebiteľa, najmä využitím online rozhrania, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku, t.j. použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie (v tomto prípade elektronický obchod na internete) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 15 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane spotrebiteľa Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle ustanovenia § 19 odsek 1 a 20 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 (slovom: štrnástich) dní od prevzatia tovaru Kupujúcim ako spotrebiteľom. V zmysle § 20 odsek 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa sa tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
2. V prípade, ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 15 ods. 1 písm. f)  Zákona o ochrane spotrebiteľa až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku týchto VOP, môže Kupujúci ako spotrebiteľ odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 15 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane spotrebiteľa ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, Kupujúci ako spotrebiteľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 12 mesiacov od uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku týchto VOP. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
3. Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a)   poskytnutie služby, ak 1. došlo k úplnému poskytnutiu služby a 2. poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu,

b)   dodanie alebo poskytnutie produktu, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c)    dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru,

d)   dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,

e)   dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,

f)    dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g)   dodanie alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť,

h)   vykonanie naliehavých opráv alebo údržby počas návštevy u spotrebiteľa, o ktorú spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka; to neplatí pre zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie inej služby ako oprava alebo údržba, a pre zmluvu, ktorej predmetom je dodanie iného tovaru ako náhradného dielu potrebného na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli zmluvy uzavreté počas návštevy obchodníka u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto tovary alebo služby vopred neobjednal,

i)     dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený,

j)    dodanie periodickej tlače okrem jej dodávania na základe zmluvy o predplatnom,

k)   tovar zakúpený na verejnej dražbe,

l)     poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, ak podľa zmluvy má obchodník poskytnúť tieto služby v presne dohodnutom čase alebo v presne dohodnutej lehote,

m) dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak 1. dodávanie digitálneho obsahu začalo a 2. spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b) Zákona o ochrane spotrebiteľa, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.


4. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané do skončenia doby pre odstúpenie, t.j. lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 20 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, resp. podľa článku X, odsek 1 týchto VOP.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu TOWER 5, Kalinčiakova 33/A, 831 04 Bratislava . Podrobnejšie informácie o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti Zmluvných strán pri odstúpení od zmluvy Kupujúcim sú uvedené v článku XI. a XII týchto VOP.


5. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ako aj všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Pre odstránenie pochybností, Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu ako spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe alebo v súvislosti s Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov.
Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu ako spotrebiteľovi všetky platby podľa tohto odseku v rozsahu zodpovedajúcom odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, ak Kupujúci ako spotrebiteľ neodstúpil od celej Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku. Predávajúci nemôže účtovať Kupujúcemu ako spotrebiteľovi dodatočné náklady za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

Článok XI

Uplatnenie práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci ako spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu a ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy postačuje akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa, ktoré vyjadruje vôľu spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, t.j. Kupujúcim môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, resp. podľa článku X, odsek 1 týchto VOP u Predávajúceho niektorým z nasledovných spôsobov:
a) v listinnej podobe, t.j. formou doporučeného listu adresovaného na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu TOWER 5, Kalinčiakova 33/A, 831 04 Bratislava  alebo
b) zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúceho
eshop@bepon.sk ,
c) v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu; trvanlivým médiom prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo obchodníkovi uchovávať informácie adresované spotrebiteľovi alebo obchodníkovi počas doby, ktorá zodpovedá účelu, ktorý plnia tieto informácie, a spôsobom, ktorý umožňuje ich nezmenenú reprodukciu a použitie v budúcnosti, najmä listina, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta a pevný disk počítač.
2. Kupujúci môže na odstúpenie od Kúpnej zmluvy použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP a ktorý mu poskytne Predávajúci zverejnením tohto formulára na bepon.sk.
3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 20 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, resp. podľa článku X, odsek 1 týchto VOP.
4. Pri pochybnostiach o doručení sa Kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Kupujúcemu Predávajúcim v súlade s § 5 ods. 1 písm. b), alebo § 15 ods. 1 písm. a) až c) Zákona o ochrane spotrebiteľa alebo na inú adresu, ktorú Predávajúci oznámil Kupujúcemu po uzavretí Kúpnej zmluvy.. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov uvedených v § 34 ods. 3 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu podľa prvej vety. Predávajúci je povinný bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy poskytnúť Kupujúcemu potvrdenie o jeho doručení na trvanlivom médiu, ak Kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy použitím osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, ktoré sú dostupné v online rozhraní Predávajúceho. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy len vo vzťahu ku konkrétnemu produktu alebo produktom, ak Predávajúci na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo dodal alebo poskytol viacero produktov.
5. Účinky odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku sa vzťahujú aj na každú doplnkovú zmluvu k zmluve, od ktorej spotrebiteľ odstúpil; to neplatí, ak sa strany výslovne dohodnú na ďalšom trvaní doplnkovej zmluvy.. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov podľa § 21 ods. 3 a 5 a § 22 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
6. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci.

Článok XII

Práva a povinnosti Zmluvných strán pri odstúpení od zmluvy Kupujúcim

 

A. Povinnosti Predávajúceho:

 

1. Predávajúci je povinný do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu ako spotrebiteľovi všetky platby podľa tohto odseku v rozsahu zodpovedajúcom odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, ak Kupujúci ako spotrebiteľ neodstúpil od celej Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku. Predávajúci nemôže účtovať Kupujúcemu ako spotrebiteľovi dodatočné náklady za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa tohto odseku vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
2. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob dodania, ako je najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dodanie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný Predávajúcim.
3. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby.

 

B. Povinnosti Kupujúceho:


1. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru
to neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle tovar Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na korešpondenčnú adresu Predávajúceho, t.j. na adresu TOWER 5, Kalinčiakova 33/A, 831 04 Bratislava.


2. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe určenej Predávajúcim na prevzatie tovaru, vrátane nákladov
na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

3. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

4. Kupujúcemu z uplatnenia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v zmysle § 19 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa nevznikajú okrem povinností podľa odsekov 1 až 3 tohto bodu B) toho článku VOP vyššie a povinnosti uhradiť dodatočné náklady podľa § 22 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa, resp. podľa odseku 2 bodu A tohto článku VOP, žiadne ďalšie povinnosti alebo náklady

 

Článok XIII

Ochrana osobných údajov

 

1. V prípade poskytovania služieb, predaju tovaru Predávajúcim ide o predaj tovaru, resp. dodanie služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov. Kupujúci vykonaním objednávky na www.bepon.sk poskytuje v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov Predávajúcemu osobné údaje na účel registrácie, vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v prípade neposkytnutia takýchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu. Predávajúci  poskytne osobné údaje uvedeným príjemcom: kuriérskej spoločnosti, Slovenskej pošte,  Slovenskej obchodnej inšpekcie, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona. a  iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, spoločnostiam zabezpečujúcim technickú podporu.
2. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. Osobné údaje  bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu, v prípade registrácie bez dodania tovaru alebo služby budú osobné údaje zlikvidované 3 roky po registrácii. Kupujúci má ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, právo od tejto spoločnosti požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Kupujúci ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, má súčasne právo na prenosnosť týchto údajov ak je. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
3. Kúpením tovaru vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzťah, na základe ktorého Predávajúci využíva osobné údaje Kupujúceho aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami Predávajúceho. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je  informovanie osôb, ktoré nakúpili v e-shope alebo sa registrovali o akciách, novinkách a zľavách a dôležitých obchodných i marketingových aktivitách spoločnosti BEPON. Doba spracúvania osobných údajov je počas trvania zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona. a  iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, spoločnostiam zabezpečujúcim technickú podporu. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám bude Prevádzkovateľ na základe histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na personalizované marketingové ponuky môže využívať Vaše aktivity na jeho webových sídlach, cookies. Pri oprávnenom záujme okrem práv uvedených v čl. XIII bode 2 máte aj právo namietať voči spracúvania kde je právny základ oprávnený záujem.
4. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: 
zodpovednaosoba@bepon.sk. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov.
5. Predávajúci spracúva osobné údaje o dotknutej osobe aj na účely účtovníctva, vybavovania práv dotknutých osôb, reklamácií. Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na  https://www.bepon.sk/zasady_ochrany_ou
6. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spokojnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

 

Článok XIV

Alternatívne riešenie sporov


1. Kupujúci ako spotrebiteľ má právo podať Predávajúcemu ako obchodníkovi žiadosť o nápravu, ak medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci porušil iné práva Kupujúceho ako spotrebiteľa. Predávajúci informuje Kupujúceho na trvanlivom médiu o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci odpovedal zamietavo na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety. . Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho o nápravu podľa tohto odseku a článku VOP odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na 
ars@soi.skalebo adr@soi.sk ; podrobné informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sú dostupné na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1?csrt=8158751264719103222 ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

 

Kupujúci môže zároveň na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť ODR platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 
2. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie Predávajúceho (obchodníka),
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) alebo písm. g) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice,
ak pravidlá alternatívneho riešenia sporov subjektu alternatívneho riešenia sporov neustanovujú inak. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho bepon.sk a ktorý je dostupný na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov, ako aj na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi).. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Ak ide o spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady, Kupujúci môže už v návrhu uviesť svoj súhlas so zabezpečením vyjadrenia odborne spôsobilej osoby podľa § 15 ods. 7 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.


Článok XV

Záverečné ustanovenia

 

1. Pri nákupe tovaru na bepon.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na bepon.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na bepon.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
4. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na bepon.sk.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na bepon.sk.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
8. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.

V Bratislave dňa 01.07.2024


 


 

 

PRÍLOHY:

PRÍLOHA Č. 1: Vzorový formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy

PRÍLOHA Č. 2: Reklamačný poriadok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ

NA DIAĽKU A ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV OBCHODNÍKA

 

(Vyplňte a zašlite tento formulár, len ak si želáte odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka.)

 

  Komu: BEPON Retail SK s r.o., so sídlom Tichá 45, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, korešpondenčná adresa: TOWER 5, Kalinčiakova 33/A, 831 04 Bratislava, emailová adresa: eshop@bepon.sk

 

   Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o dodaní alebo poskytnutí tohto produktu: ..............

 

  Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

 

  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

  Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

  Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

 

Dátum ..............

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní