ucely

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Identifikačné a kontaktné údaje*

Obchodné meno/meno a priezvisko

IČO

PSČ

e-mail/tel. kontakt

prevádzkovateľ

BEPON Retail SK s.r.o., Tichá 45, Bratislava

45 259 593

811 02

bepon@bepon.sk, 0232662630

zodpovedná osoba

 

 

 

zodpovednaosoba@bepon.sk
P. č.

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

Lehota na výmaz OÚ

Kategória príjemcov

1

výber zamestnancov

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,  ktorej zmluvnou stranou má byť dotknutá osoba; spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia súčasne nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

uchádzači o zamestnanie

6 mesiacov odo dňa skončenia výberového konania

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege

2

spracovanie obchodnej a účtovnej agendy

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Zamestnanci prevádzkovateľa, Zamestnanci dodávateľov a odberateľov, Klienti

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, spoločnosť zabezpečujúca technickú podporu kasového systému, spoločnosti zabezpečujúce technickú podporu

3

obchodná komunikácia

spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

dodávatelia, odberatelia, zamestnanci dodávateľov a odberateľov a iné komunikujúce fyzické osoby

5 rokov po roku v ktorom bola komunikácia ukončená

Súd, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege

4

Propagácia produktov a služieb.

osobné údaje sú spracúvané na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

klienti, potenciálni klienti - záujemcovia o tovary

3 roky odo dňa posledného poskytnutia služieb alebo tovaru alebo prihlásenia sa k odberu marketingových ponúk

súd, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská obchodná inšpekcia a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, spoločnosť zabezpečujúca technickú podporu

5

Propagácia produktov a služieb.

spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

klienti

3 roky odo dňa posledného poskytnutia služieb alebo tovaru

súd, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská obchodná inšpekcia a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege,  spoločnosť zabezpečujúca technickú podporu

6

Osobné údaje sa spracovávajú za účelom evidencie a žrebovania (alebo inej formy výberu) dotknutých osôb,  ktoré sa zúčastňujú  súťaží - vedenie agendy súťaží

osobné údaje sú spracúvané na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

účastníci súťaží

6 mesiacov po ukončení súťaže

súd, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská obchodná inšpekcia, a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, externá spoločnosť zabezpečujúca agendu súťaží

7

vybavenie reklamácií

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Reklamujúce osoby

5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

súd, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská obchodná inšpekcia, Znalecké ústavy a znalci, subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona

8

Vedenie evidencie klientov, ktorý sú členmi vernostného programu

osobné údaje sú spracúvané na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

členovia vernostného programu

3 roky  od posledného použitia vernostnej karty

súd, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská obchodná inšpekcia a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege,   spoločnosť zabezpečujúca technickú podporu kasového systému, spoločnosti zabezpečujúca technickú podporu

9

Registrácia do eshopu. Predaj a doručenie tovaru

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba

klienti

10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bol tovar kúpený. V prípade klientov, ktorí sa zaregistrovali, ale tovar si nekúpili 3 roky odo dňa registrácie.

súd, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská obchodná inšpekcia, živnostenský úrad,  Znalecké ústavy a znalci
kuriér, Slovenská pošta a  iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, ,spoločnosti zabezpečujúca technickú podporu

10

účelom spracúvania je úprava plaviek na mieru a stým spojené spracúvanie osobných údajov

osobné údaje sú spracúvané na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

klienti

6 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege

11

správa registratúry, evidencia pošty

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

fyzické osoby – odosielatelia a príjemcovia korešpondencie a iné fyzické osoby uvedené v registratúre

1 rok po skončení účelu spracúvania

 subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege

12

vedenie obchodnej agendy a zápis a oznámenie zmien do Obchodného registra SR a do Živnostenského registra SR

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

fyzické osoby – konatelia, spoločníci, zamestnanci, osoby blízke

5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom organizácia zanikla

príslušný registrový okresný súd , príslušný okresný úrad – úsek živnostenského podnikania,  a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege

13

Vybavovanie súdnych sporov a exekúcií

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona  č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok, zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov, zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Fyzické osoby v postavení účastníka občianskeho súdneho konania (navrhovateľ alebo odporca), svedka v konaní pred súdom podľa občianskeho súdneho poriadku alebo  v konaní pred rozhodcovským súdom, dlžníka resp. úpadcu v konkurznom resp. reštrukturalizačnom konaní, povinného v exekučnom konaní, Fyzické osoby v postavení obžalovaného, svedka, poškodeného v trestnom konaní, Fyzické osoby v postavení účastníka konania v konaní pred Ústavným súdom SR

10 rokov po skočení súdneho sporu a vybavenia exekúcie

súd, exekútor a iné  subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege

14

sieťová bezpečnosť

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zamestnanci, zamestnanci dodávateľov  poskytujúcich podporu v systémoch

1 rok po roku v ktorom bol log zaznamenaný

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, subjekty poskytujúce podporu systému

15

evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia a zákona

fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby

5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege,

16

Evidencia škodových/poistných udalostí

spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

účastníci poistnej udalosti

10 rokov od vybavenia škodovej udalosti

poisťovňa a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege,