Podmienky vernostného klubu

Podmienky vernostného klubu

Prihlásením sa do vernostného programu súhlasíte, že spoločnosť  BEPON Retail SK s.r.o., so sídlom Tichá 45, 811 02 Bratislava, IČO: 45 259 593 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) bude spracúvať Vaše osobné údaje uvedené v registrácii (následne bude spracúvať aj osobné údaje o nákupnom správaní) na účely registrácie za člena vernostného programu, starostlivosti o člena vernostného programu (BEPON Vám ako členovi môže zasielať špeciálne informácie, ktoré sa týkajú len členov vernostného programu. Ide napríklad o rôzne zľavy, výhodné nákupy, novinky a ďalšie služby poskytované iba členovi vernostného programu.).  Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie ak člen vernostného programu nebude 3 roky aktívne využívať vernostnú kartu. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, subjektom zabezpečujúcim technickú podporu. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V rámci starostlivosti o  členov vernostného programu chceme čo najviac prispôsobovať ponuky individuálnym potrebám členov vernostného programu a z toho dôvodu bude prevádzkovateľ na základe histórie Vašich nákupov vytvárať profilovaním personalizované produktové ponuky a informovať Vás o akciách týkajúcich sa iba členov vernostného programu.  V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má  najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajova právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.  Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej  žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Prihlásiť sa môže iba osoba staršia ako 16 rokov. 
Viac o informáciách o spracúvaní osobných údajov a o právach dotknutej osoby nájdete tu: 
https://www.bepon.sk/zasady_ochrany_ou.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: zodpovednaosoba@bepon.sk.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou správou zaslanou na adresu 
spracovanieudajov@bepon.sk,
b)  zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.