Podmienky newslettra

Prihlásením sa k odberu newslettrov súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na účely oslovovania s marketingovými ponukami prevádzkovateľa spoločnosti BEPON Retail SK s.r.o., so sídlom Tichá 45, 811 02 Bratislava, IČO: 45 259 593 (ďalej len: „prevádzkovateľ“). Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 3 rokoch odo dňa  jeho udelenia, alebo posledného poskytnutia služieb alebo tovaru. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, subjektom zabezpečujúcim technickú podporu. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám bude prevádzkovateľ na základe histórie Vašich objednávok vytvárať profilovaním personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk bude využívať Vaše cookies. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má  najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť automaticky spracúvaných osobných údajov (ak je to technicky možné) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej  žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Prihlásiť sa môže iba osoba staršia ako 16 rokov.
Viac o právach dotknutej osoby nájdete tu: https://www.bepon.sk/zasady_ochrany_ou.
Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: zodpovednaosoba@bepon.sk.
Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou správou zaslanou na adresu spracovanieudajov@bepon.sk, 
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.