Podmienky newslettra

Prihlásením sa na odber newslettrov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) dobrovoľne súhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom BEPON Retail SK s.r.o., so sídlom Tichá 45, 811 02 Bratislava, IČO: 45 259 593 v rozsahu: meno, priezvisko, email za účelom odoberania newslettrov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí troch rokov odo dňa jeho udelenia. Osobné údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú zverejnené.  Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám ako sú kuriérske spoločnosti na účely doručenie a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľovi – Personal leasing services, s.r.o., IČO: 46 093 621, so sídlom Holíčska 25, 851 01 Bratislava, a VD Personal s.r.o., IČO: 48 304 964, so sídlom  Havlíčková 11 A, 811 04 Bratislava. Ako dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Žiadateľ o odber newslettov ako dotknutá osoba vyhlasuje, že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona a, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.