SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY REALIZÁCIE MARKETINGOVÝCH AKTIVÍT SPOLOČNOSTI BEPON Retail SK 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 7 a 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len  „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) 

Udelením súhlasu po zadaní svojich identifikačných a/alebo kontaktných údajov na webovej stránke https://www.bepon.sk/  alebo udelením súhlasu prihlásením sa na odber newslettrov  alebo udelením súhlasu prostredníctvom tabletu umiestneného v každej predajni BEPON v sekcii Registrácia/aktualizácia údajov  podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a to najmä v rozsahu identifikačných, kontaktných osobných údajov (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, PSČ, ulica, mesto, okres, štát), typ produktu o ktorý ste prejavili záujem, alebo ktorý ste si zakúpili, údaje o aktivitách na stránke, údaje o aktivitách v newslettroch, prevádzkovateľom BEPON Retail SK s.r.o., so sídlom Tichá 45, 811 02 Bratislava, IČO: 45 259 593, IČ DPH: SK SK7020000394, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 61112/B (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „BEPON Retail SK s.r.o.“). Osobné údaje získavame buď priamo od Vás (ďalej len: ”Vy”, „užívateľ”, ”dotknutá osoba”), alebo na základe Vašich aktivít na https://www.bepon.sk/, v emailoch, na sociálnych sieťach a podobne. Súhlas udeľujete na účel realizácie marketingových aktivít spoločnosti BEPON Retail SK s.r.o., ktoré zahŕňajú zasielanie newslletrov, emailov, smsiek, a telefonické kontaktovanie vo veciach cenových ponúk na dodávku služieb a tovaru spoločnosti BEPON Retail SK s.r.o.; informovanie o poskytovaných produktoch a službách, akciách, výhodných ponukách a aktivitách týkajúcich sa cenových ponúk vyššie uvedených; informovanie o podujatiach, súťažiach a prieskumoch, ktoré prevádzkovateľ sám organizuje; informovanie o podobných produktoch napr. produktoch, ktoré ste si už v minulosti kúpili; (ďalej len „marketingové ponuky“). Marketingovými ponukami Vás môže prevádzkovateľ oslovovať osobne, na webovej stránke (https://www.bepon.sk/), poštou, e-mailom (napr. prostredníctvom newslettrov), telefonicky a prostredníctvom sociálnych sietí BEPON. 


OSOBITNE K PROFILOVANIU

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov využíva profilovanie na účely remarketingu, retargetingu a segmentovania fyzických osôb s cieľom prispôsobiť ponuku vašim individuálnym potrebám. Dáta poskytnuté od Vás a zozbierané z webovej stránky prevádzkovateľa (v prípade, ak ste nám udelili súhlas na marketingové cookies) využívame na profilovanie najmä: 

- podľa typov prezeraných produktových línií (ponožky, plavky, šaty, spodná bielizeň, pančuchy, ...) 

- podľa značky (napr. značky ponožiek, pančúch...)

- podľa kritérií zadaných vo vyhľadávacích formulárov (pre mužov, ženy, deti, pančuchy, ponožky, oblečenie, ...) 

- podľa prezeraných stránok 

- podľa zdroju návštevy (vyhľadávač, platená reklama, newsletter, apod.) a konkrétnej ponuky, cez ktorú sa návštevník dostal na náš web BEPON Retail SK s.r.o. môže spracúvať osobné údaje aj pre účely vykonávania automatizovaného profilovania. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov cookies nájdete tu (https://www.bepon.sk/content/18-vsetko-o-cookies)

V prípade zasielania marketingových informácií posiela prevádzkovateľ buď rovnaké informácie všetkým dotknutým osobám alebo posiela personalizované informácie aj na základe informácií, ktoré získava aj prostredníctvom cookies alebo prostredníctvom dát z interných systémov napr. na základe typu posledného objednaného tovaru. Informácie o dotknutej osobe získava na základe aktivít, ktoré návštevník webu vykonáva na stránke napr. prezerá si niektoré produkty a podobne.

Záujmom BEPON Retail SK s.r.o. je na mieru prispôsobiť Vám ako dotknutej osobe marketingové informácie (i) podľa údajov, ktoré BEPON Retail SK s.r.o. získal od Vás pri využívaní webu bepon.sk (informácie o tom, ktoré produkty si prezeráte; alebo (ii) podľa údajov o stave objednaných produktov (predbežné a potvrdené objednávky); alebo (iii) podľa údajov o Vašej aktivite na BEPON Retail SK s.r.o. v newslettroch súvisiacich s ponukou produktov BEPON Retail SK s.r.o. alebo podobných služieb (t.j. či ste klikli na odkaz v newslettri/otvoril e-mail); alebo podľa (iv) údajov o zariadeniach na akých si prezeráte obsah webu bepon.sk; alebo (vi) podľa údajov o interakcii s ďalšími BEPON Retail SK s.r.o. kanálmi (SMS, reklamné bannery, plochy a ďalšie reklamné formáty). Zozbierané údaje v súvislosti s využívaním webu bepon.sk a podobných služieb umožnia BEPON Retail SK s.r.o. lepšie analyzovať správanie, záujmy, preferencie a Vaše možnosti ako užívateľa, na základe čoho môže BEPON Retail SK s.r.o. Vás ako užívateľa profilovať a ponúknuť Vám tak automaticky produkt o aký javíte záujem, ďalej slúžia na riešenie chýb a rýchlejšiu a lepšiu komunikáciu s Vami ako užívateľom. BEPON Retail SK s.r.o. sa Vám týmto spôsobom bude snažiť poskytovať informácie práve o tých produktoch, ktoré sú vzhľadom na informácie, ktoré BEPON Retail SK s.r.o. v súvislosti s vyššie uvedeným profilovaním o Vás získal vhodné ,tj. aby Vám poskytol tzv. "produkty šité na mieru" (bude sa preto jednať o personalizovanú reklamu a ponuku). Zasielanie personalizovaných reklám a ponúk zároveň zlepšuje skúsenosti s webom bepon.sk, odporučenie relevantného obsahu a prípadne aj ponuku limitovaných marketingových ponúk. 

BEPON Retail SK s.r.o. si na účely personalizovaného profilovania nastavuje procesy segmentovania Vás ako užívateľov na rôzne skupiny podľa údajov, ktoré o Vás spracúva (tj.profiluje Vás) a následne Vám podľa toho doporučuje obsah, tak aby bol tento prispôsobený pre Vám na mieru BEPON Retail SK s.r.o. napr. zobrazí na webe ponuku, o ktorú by ste mohol mať v danom segmente záujem, zašle newsletter, ktorý obsahuje ponuku produktov o ktoré by ste mohol mať záujem; alebo BEPON Retail SK s.r.o. Vám zašle prostredníctvom e-mailu  kupón s možnosťou získania zľavy na zakúpenie produktu a pod. Tento proces je relevantný pre rozhodovací automatizovaný proces z dôvodu, že BEPON Retail SK s.r.o. si tak vie automaticky vytvoriť niekoľko rôznych profilov užívateľov a efektívnejšie s nimi komunikovať a ponúkať im svoje produkty podľa ich preferencií. BEPON Retail SK s.r.o. spracúva osobné údaje automatizovaným spôsobom s možným ľudským zásahom. Prosím vezmite na vedomie, že v uvedenom prípade ide o zacielenie reklamy nielen na základe poskytnutých údajov, ale aj pozorovaných a odvodených údajov.

Profilovanie prostredníctvom sociálnych sietí

Udelením súhlasu dochádza k profilovaniu Vašich osobných údajov automatizovaným spôsobom s možným ľudským zásahom. V uvedenom prípade ide o zacielenie reklamy nielen na základe poskytnutých údajov, ale aj pozorovaných a odvodených údajov, pričom za týmto účelom sú využívané údaje získané aj prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré daný užívateľ navštevuje, ako aj nástroje, ktoré tieto sociálne siete poskytujú. 

Prosím vezmite na vedomie, že v tomto prípade môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané spoločne medzi BEPON Retail SK s.r.o. a a danou sociálnou sieťou prostredníctvom ktorej sa zasiela personalizovaný priamy marketing. Napríklad v prípade spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Námestie Grand Canal, prístav Grand Canal, Dublin 2 Írsko (ďalej len “Facebook“) bola vzájomná spolupráca spoločných prevádzkovateľov deklarovaná v písomnej zmluve podľa čl. 26 GDPR, ktorá sa uzatvorila na dobu trvania spolupráce a spoločnej tvorby a určuje podmienky spracúvania osobných údajov medzi týmito spoločnými prevádzkovateľmi (tj. BEPON Retail SK s.r.o. a spoločnosťou Facebook). Podrobnosti ako sa spoloční prevádzkovatelia dohodli nájdete tu https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Spoločné prevádzkovateľstvo existuje vo vzťahu k spracovateľským operáciám, pre ktoré poskytovateľ sociálnych médií a BEPON Retail SK s.r.o.  ako subjekt vykonávajúci zacielenie spoločne určujú účely a prostriedky, napr. nahratie jedinečných identifikátorov súvisiacich s cieľovou skupinou, porovnanie údajov, výber kritérií zacielenia a následné zobrazovanie reklamy, ako aj podávanie správ v súvislosti s cielenou kampaňou. Pri získavaní e-mailovej adresy vystupuje BEPON Retail SK s.r.o. ako výlučný prevádzkovateľ. Poskytovateľ sociálnych médií sa žiadnym spôsobom nepodieľa na určovaní prostriedkov a účelov tohto získavania údajov. Spoločné prevádzkovanie sa začína poskytnutím osobných údajov a ich súbežným prevzatím zo strany poskytovateľa sociálnych médií. Ďalej pokračuje zobrazovaním cielenej reklamy a (vo väčšine prípadov) sa končí po dokončení nasledujúcej fázy podávania správ. V niektorých prípadoch možno spoločné prevádzkovateľstvo ešte predĺžiť až do fázy vymazania údajov, pokiaľ sa subjekt vykonávajúci zacielenie/prevádzkovateľ sociálnej siete naďalej podieľa na určovaní účelov a prostriedkov.

BEPON Retail SK s.r.o. osobné údaje Vás dotknutej osoby získané na tieto účely vo vzťahu k produktom BEPON RETAIL SK S.R.O.  profiluje, nakoľko BEPON Retail SK s.r.o. má záujem poskytovať informácie o svojich produktoch a podobných skutočnostiach prostredníctvom cielenia personalizovaných reklám prostredníctvom a na sociálnych sieťach (napr. sociálna sieť Facebook, Instagram, TikTok). Záujmom BEPON Retail SK s.r.o. je na mieru prispôsobiť dotknutej osobe zobrazované reklamy podľa (i) údajov, ktoré dotknutá osoba BEPON Retail SK s.r.o. poskytla; alebo (ii) podľa údajov, ktoré BEPON Retail SK s.r.o. získala pri využívaní jej služieb a kúpe produktov; a zároveň podľa (iii) údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla danému prevádzkovateľovi sociálnej siete a/alebo prevádzkovateľovi daného analytického nástroja; alebo podľa (iv) údajov, ktorými prevádzkovateľ danej sociálnej siete a/alebo prevádzkovateľ daného analytického nástroja disponuje vďaka aktivitám dotknutej osoby na sociálnych sieťach. Inak povedané, osobné údaje poskytnuté BEPON Retail SK s.r.o. sú za účelom vytvorenia cieľových skupín dočasne prepojené s údajmi prevádzkovateľa sociálnej siete a/alebo prevádzkovateľa daného analytického nástroja. V prípade, ak Vy ako dotknutá osoba udelíte BEPON Retail SK s.r.o. na uvedené súhlas, Prevádzkovateľ sa bude snažiť, aby Vám poskytoval  informácie práve o tých produktoch BEPON Retail SK s.r.o., ktoré sú vzhľadom na informácie ktoré BEPON Retail SK s.r.o.  v súvislosti s Vašim profilovaním  získala p tzv. „šité na mieru“ (pôjde o personalizovanú reklamu). 

Facebook a Instagram:

Prevádzkovateľom sociálnych sietí Facebook a Instagram je spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited., so sídlom 4 Námestie Grand Canal, prístav Grand Canal, Dublin 2 Írsko (ďalej len “Facebook“), ktorá v súvislosti s tým spracúva osobné údaje tak, ako je to opísané v politike Facebooku tu: https://www.facebook.com/policy a Instagramu tu:
https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp.

Za účelom cielenia reklamy prostredníctvom sociálnych sietí prevádzkovaných spoločnosťou Facebook, môže BEPON Retail SK s.r.o.  a spoločnosť Facebook vystupovať spolu s BEPON Retail SK s.r.o.  ako spoločný prevádzkovateľ, pričom osobné údaje získané na tento účel sú spracúvané na základe dohody spoločných prevádzkovateľov medzi BEPON Retail SK s.r.o. a Facebookom. Podrobnosti o spolupráci sú upravené v Dohode k sociálnej sieti Facebook je dostupná tu: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.a k sociálnej sieti Instagram tu https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388. V takomto prípade sú osobné údaje spracúvané aj spoločnosťou Facebook a BEPON Retail SK s.r.o.  nad nimi spravidla nemá takú kontrolu. Prosím vezmite na vedomie, že BEPON Retail SK s.r.o.  zodpovedá iba za jej vlastné marketingové aktivity a jej vlastné kampane na jej oficiálnych profiloch na sociálnych sieťach, ktoré ďalej vysvetľujú tieto podmienky ochrany súkromia. BEPON Retail SK s.r.o.  nemá kontrolu nad osobnými údajmi, ktoré spracúvajú sociálne siete vo svojom mene.  

Facebook pri poskytovaní svojich služieb môže vystupovať vo vzťahu k BEPON Retail SK s.r.o. z pohľadu ochrany osobných údajov aj v pozícii jej sprostredkovateľa. Viac informácií nájdete na https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. V takomto prípade sú poskytnuté osobné údaje pod kontrolou BEPON Retail SK s.r.o.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook a s tým súvisiacich právach dotknutých osôb, a o možnostiach ochrany Vášho súkromia, vrátane informácií o možnostiach kontaktovania Facebooku ohľadom spracúvania osobných údajov, nájdete v informáciách o ochrane údajov na Facebooku dostupných tu https://www.facebook.com/about/privacy/ a v informáciách o ochrane údajov na Instagrame dostupných tu: https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp.  

Doba spracúvania osobných údajov je:

- 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu (deň odoslania údajov prostredníctvom marketingového formulára  je deň udelenia súhlasu, deň prijatia e-mailu s udeleným súhlasom je deň udelenia súhlasu, deň vyznačený na písomnom vyhotovení súhlasu je deň udelenia súhlasu, a deň zvukovej nahrávky, na ktorej bol udelený súhlas dotknutej osoby je deň udelenia súhlasu) alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.  

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu zodpovednaosoba@bepon.sk, s uvedením Vašich osobných údajov v rozsahu, aby sme Vás vedeli identifikovať sa spolu s informáciou, že si neželáte, aby prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje (prípadne ak by ste chceli dostávať iba smsky, alebo iba emaily, alebo iba marketing poštou, uveďte, prosím, o ktorú formu zasielania marketingových informácií máte záujem a o ktorú nie).

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:


V prípade zasielania marketingových ponúk emailom:

a) emailovou správou zaslanou na adresu elektronickej pošty prevádzkovateľa: zodpovednaosoba@bepon.sk,
b) 
zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu na obálke „GDPR - odvolanie súhlasu Marketing“,
c) 
v každom newslettri resp. inej marketingovej e-mailovej správe sa nachádza link na odhlásenie z odoberania newslettrov. Kliknutím na link sa odhlásite z odoberania newslettrov a marketingových e-mailových správ a,
d) 
osobne na každej predajni prevádzkovateľa alebo v sídle prevádzkovateľa.


V prípade zasielania marketingových ponúk smskou:

a) emailovou správou zaslanou na adresu elektronickej pošty prevádzkovateľa: zodpovednaosoba@bepon.sk,
b) 
zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu na obálke „GDPR - odvolanie súhlasu Marketing“,
c) 
osobne na každej pobočke prevádzkovateľa alebo v sídle prevádzkovateľa.


V prípade zasielania marketingových ponúk poštou napr. katalógy:

a) emailovou správou zaslanou na adresu elektronickej pošty prevádzkovateľa: zodpovednaosoba@bepon.sk,
b) 
zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu na obálke „GDPR - odvolanie súhlasu Marketing“,
c) osobne na každej pobočke prevádzkovateľa alebo v sídle prevádzkovateľa.


V prípade odhlásenia sa zo zasielania marketingových informácií zo všetkých spôsobov:

a) emailovou správou zaslanou na adresu elektronickej pošty prevádzkovateľa: zodpovednaosoba@bepon.sk s uvedeným požiadavky odhlásenia sa zo zasielania marketingových informácií emailom, smskou aj poštou,
b) 
zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu na obálke „GDPR - odvolanie súhlasu Marketing“, s uvedeným požiadavky odhlásenia sa zo zasielania marketingových informácií emailom, smskou aj poštou,
c) 
osobne na každej pobočke prevádzkovateľa alebo v sídle prevádzkovateľa s uvedeným požiadavky odhlásenia sa zo zasielania marketingových informácií emailom, smskou aj poštou.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom Vašej vôle. Ako dotknutá osoba prehlasujete, že ste bola informovaná podľa čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov o nasledujúcich skutočnostiach: 

• Osobné údaje bude spracúvať prevádzkovateľ, ktorého zodpovednú osobu možno kontaktovať na adrese elektronickej pošty zodpovednaosoba@bepon.sk,  

• Osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

• Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosť; reklamná agentúra riešiaca marketingové kampane; spoločnosť poskytujúca IT podporu; spoločnosť zabezpečujúca zasielanie sms správ; spoločnosť zabezpečujúca zasielanie newslettrov;. 

• Osobné údaje budú uchovávané v lehote určenej prevádzkovateľom a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. 

• Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov v prípade automatizovane spracúvaných osobných údajov. 

• Ako dotknutá osoba ste oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.  

• Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

• Cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie bez ľudského zásahu. Pri používaní nástroja na správu newslettrov, prevádzkovateľ vykonáva profilovanie (bez automatizovaného individuálneho rozhodovania) spočívajúce napr. v možnosti vytvárania štatistík a sledovania otvorenia newslettrov. 


Viac o ochrane osobných údajov na webovom sídle prevádzkovateľa:

https://www.bepon.sk/content/7-zasady-ochrany-osobnych-udajov 

 

Aktualizované dňa 1. 5. 2023

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní