Štatút propagačnej súťaže
„Vyhraj zájazd“

Štatút propagačnej súťaže „Vyhraj zájazd“ (ďalej len ako „Súťaž“stanovuje pravidlá Súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v Súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov Súťaže. Štatút Súťaže v plnom znení bude k dispozícii na internetovej stránke www.sutazbepon.sk (ďalej len ako „Stránka“), ako aj na stránke www.bepon.sk. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu alebo formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie štatútu.

I.
Úvodné ustanovenia, cieľ Súťaže

1. Cieľom Súťaže je reklama a podpora predaja výrobkov značky BEPON v sieti predajní BEPON. 

2. Súťaž sa uskutočňuje v predajniach BEPON na území Slovenskej republiky. 

3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré splnia podmienky účasti v Súťaži podľa článku III. tohto štatútu (ďalej len ako „Účastník Súťaže“). 

4. Každý účastník sa môže Súťaže zúčastniť v súlade s článkom III. nižšie.

 

II.
Vyhlasovateľ Súťaže

1. Vyhlasovateľom Súťaže je spoločnosť BEPON Retail SK s.r.o., so sídlom Tichá 45, 811 02 Bratislava, IČO: 45 259 593, IČ DPH: SK SK7020000394, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 61112/B (ďalej len ako „Vyhlasovateľ“ alebo „BEPON“).

III.
Podmienky účasti v Súťaži, pravidlá a termín Súťaže

1. Podmienkou účasti v Súťaži je: 

 

a) Nákup vybraného tovaru BEPON v kamenných predajniach BEPON, a to tovaru zo sortimentu plaviek (vrchný diel, spodný diel, alebo celý set plaviek);

b) Jednorazová registrácia pokladničného dokladu z nákupu podľa písmena a) tohto článku a odseku štatútu na Stránke (ďalej len ako „Pokladničný doklad“) s uvedením čísla Pokladničného dokladu, ako aj registrácia zákazníka ako Účastníka súťaže na Stránke s uvedením kontaktných údajov zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, mesto (PSČ), emailová adresa a číslo telefónu; 

c) Poskytnutie súhlasu zákazníka BEPON s účasťou v Súťaži a so zaradením do žrebovania, prípadne poskytnutie ďalších súhlasov, ktoré bude Vyhlasovať pre účasť v Súťaži vyžadovať, 

a to počas termínu Súťaže, pričom Súťaž bude prebiehať v čase od 20.05.2023 až do 30.06.2023 

 

(ďalej len ako „Termín Súťaže“). 

 

2. V prípade, ak zákazník vykoná v kamenných predajniach BEPON viacero nákupov tovaru podľa písmena a) odseku 1 tohto štatútu, je oprávnený registrovať do Súťaže každý Pokladničný doklad z takého nákupu a zvýšiť tak svoju šancu na výhru v Súťaži. Do Súťaže je možné zapojiť sa výlučne nákupom špecifikovaným v tomto štatúte v kamennej predajni BEPON; do Súťaže sa nie je možné zapojiť na základe akéhokoľvek nákupu vykonaného prostredníctvom e-shopu BEPON.

 

3. Splnenie podmienok uvedených v tomto štatúte oprávňuje Účastníka Súťaže k zaradeniu do vyhodnotenia Súťaže podľa článku IV, odsek 1 tohto štatútu.

 

4. Do vyhodnotenia Súťaže, v ktorom budú určení víťazi Súťaže budú zaradení len tí Účastníci Súťaže, ktorí splnia podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku štatútu. 

 

5. Účasťou v súťaži spôsobom uvedeným v tomto štatúte dáva Účastník Súťaže v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Vyhlasovateľovi Súťaže súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých dobrovoľne pre túto Súťaž, a to nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, mesto (PSČ), emailová adresa a číslo telefónu; za účelom možnosti preverenia platnej účasti v Súťaži, informovania o priebehu Súťaže a odovzdania výhry. V prípade výhry bude Vyhlasovateľ spracúvať osobné údaje aj na účely doručenia výhry a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia, email, telefónne číslo. Vyhlasovateľ ako Prevádzkovateľ za účelom realizácie Súťaže poskytne osobné údaje Účastníka subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov Vyhlasovateľovi vyplýva zo zákona; odborným konzultantom a poradcom, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti. Vyhlasovateľ bude zverejňovať osobné údaje víťazov súťaže na www.bepon.sk a www.sutazbepon.sk v sekcii Informácie/ súťaž v rozsahu meno, priezvisko a mesto. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať inak platnosť súhlasu uplynie  6 mesiacov odo dňa ukončenia Súťaže. Súťažiaci berie na vedomie svoje práva, ktoré jej vyplývajú z Nariadenia, najmä, nie však len:

· právo na odvolanie súhlasu,

· právo na poskytnutie informácií,

· právo na prístup k osobným údajom,

· právo na obmedzenie súhlasu spracúvania,

· právo na vymazanie (právo na zabudnutie),

· právo na opravu.

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje. Vyhlasovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to za rovnakých podmienok a príslušnou formou ako bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu môžete uskutočniť prostredníctvom e-mailu na zodpovednaosoba@bepon.sk alebo odvolanie súhlasu zaslať na adresu: BEPON Retail SK s.r.o., so sídlom Tichá 45, 811 02 Bratislava, do rúk Zodpovednej osoby. Súťažiaci vyhlasuje, že sa oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov, ktoré nájde na https://www.bepon.sk/content/7-zasady-ochrany-osobnych-udajov, a že poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé, a že sú Vyhlasovateľovi poskytnuté dobrovoľne.

 

6. Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto Súťaže, vrátane obdobia jej trvania, t.j. Súťaž skrátiť alebo predĺžiť, ako aj Súťaž ukončiť pred Termínom Súťaže. Vyhlasovať Súťaže si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých Účastníkov Súťaže v Súťaži, ako aj právo vylúčiť Účastníka Súťaže zo Súťaže v prípade konania v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s právnymi predpismi, alebo ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania výsledkov Súťaže, alebo z nesplnenia podmienok účasti v Súťaži v zmysle tohto štatútu. 

 

7. Účasťou v Súťaži vyjadruje každý Účastník Súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto Súťaže uvedenými v tomto štatúte.

 

8. Štatút Súťaže je k dispozícii na Stránke (tak ako je definovaná vyššie), ako aj na stránke www.bepon.sk

 

9. Vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350 €, vrátane DPH sú v časti sumy, ktorá prevyšuje sumu 350 € vrátane DPH predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry zodpovedá výlučne výherca. Vyhlasovateľ je povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry do 30 dní po vyhlásení výsledkov Súťaže, ak hodnota výhry nie je uvedená priamo v tomto štatúte. 

 

10. Výsledky Súťaže sú konečné, nie je možné namietať neregulárnosť jej priebehu a poskytnutia výhier. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Vyhlasovateľ Súťaže, a že nie sú oprávnení namiesto výhry požadovať peňažné plnenie. Na výhru (cenu) v Súťaži nemá účastník právny nárok a výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. Vyhlasovateľ Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. 

 

11. Vyhlasovateľ Súťaže nehradí účastníkom Súťaže náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži. 

 

12. Vyhlasovateľ nezodpovedá za zásielky nedoručené zavinením poštového prepravcu, doručovateľa resp. kuriéra, ako ani za stratené či poškodené zásielky. 

 

13. Tento Štatút je uložený k nahliadnutiu aj u Vyhlasovateľa Súťaže v prevádzke Vyhlasovateľa na adrese Karloveská 6/A, 841 04 Bratislava.

 

 

IV.
Vyhodnotenie Súťaže, víťazi Súťaže a výhry

1. Vyhlasovateľ Súťaže Súťaž vyhodnotí po skončení Termínu Súťaže, a to žrebovaním, ktoré sa uskutoční najneskôr do 10.07.2023. Víťazmi Súťaže sa stanú Účastníci Súťaže, ktorých Vyhlasovateľ Súťaže vyžrebuje zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí sa počas Termínu súťaže do Súťaže zapojili v súlade s týmto štatútom, resp. splnili podmienky účasti v Súťaži v zmysle tohto štatútu. Žrebovanie víťazov Súťaže bude uskutočnené pod notárskym dohľadom.

 

2. Víťazi Súťaže získajú nasledovné výhry:

 

a) Výhra č. 1 (Hlavná výhra): Letecký zájazd pre 2 osoby v 5* hoteli s All Incusive v Turecku v hodnote 2.000 EUR od CK Dovolenka.net. Hotel bude upresnený podľa aktuálnej ponuky CK. Realizácia zájazdu prebehne v septembri 2023, presný termín si dohodne výherca s CK Dovolenka.net.

b) Výhra č. 2: 1x darčeková poukážka na nákup tovaru v predajniach BEPON v hodnote 100 EUR;

c) Výhra č. 3: 1x darčeková poukážka na nákup tovaru v predajniach tovaru BEPON v hodnote 20 EUR.

 

3. Výhercovia budú Vyhlasovateľom Súťaže kontaktovaní e-mailom alebo telefonicky najneskôr do 7 dní od žrebovania v zmysle tohto štatútu. Výherca sa musí pred prevzatím výhry preukázať originálom Pokladničného bloku s nákupom plaviek, ktorý registroval do Súťaže v zmysle tohto štatútu Súťaže.

 

V.
Záverečné ustanovenia

1. V prípade rozporu tohto štatútu Súťaže s propagačnými materiálmi (napr. letákmi) týkajúcimi sa Súťaže resp. v prípade iných nejasností, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu Súťaže. Znenie tohto štatútu Súťaže uverejneného na Stránke a na www.bepon.sk má prednosť.

 

2. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou. Súťaž ani tento štatút nie sú verených návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ani verejným prísľubom v zmysle § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 

 

3. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu Vyhlasovateľom Súťaže.

 

V Bratislave 15.5. 2023

 

____________________________

BEPON Retail SK s.r.o.

Zast.: Peter Beliš, konateľ      


STIAHNÚŤ LETÁK "KÚP SI PLAVKY A VYHRAJ"

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní