Štatút súťaže - S BEPONOM NA CESTÁCH

 Štatút spotrebiteľskej propagačnej súťaže

„S BEPONOM NA CESTÁCH“

Štatút spotrebiteľskej propagačnej súťaže „S BEPONOM NA CESTÁCH“ (ďalej len „Súťaž“) stanovuje pravidlá Súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v Súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťaza Súťaže. Štatút Súťaže v plnom znení bude k dispozícii na internetovej stránke www.bepon.sk. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu.

I.
Úvodné ustanovenia, cieľ Súťaže

1. Cieľom Súťaže je reklama a podpora predaja výrobkov značky BEPON v sieti predajní BEPON.


2. Každý účastník sa môže Súťaže zúčastniť v súlade s článkom III. nižšie.

II.
Vyhlasovateľ súťaže

1. Vyhlasovateľom Súťaže je spoločnosť BEPON Retail SK s.r.o., so sídlom Tichá 45, 811 02 Bratislava, IČO: 45 259 593, IČ DPH: SK SK7020000394, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 61112/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“).

III.
Pravidlá a termín Súťaže

1. Podmienkou účasti v Súťaži je zhotovenie fotografie, na ktorej má účastník súťaže oblečené akékoľvek oblečenie značky BEPON a umiestnenie tejto fotografie na užívateľskom profile účastníka súťaže na stránke www.facebook.com alebo www.instagram.com spolu s kľúčovým výrazom (tzv. „hashtagom“) „#beponcesty“, ako aj uvedením miesta, na ktorom sa účastník súťaže v čase zverejnenia fotografie nachádza, a to počas termínu Súťaže, pričom Súťaž bude prebiehať v čase od 18. Júla 2014 do 31. Júla 2014 vrátane (ďalej len „Termín Súťaže“)

 

2. Vyhlasovať Súťaže fotografie zverejnené podľa odseku 1 tohto článku tohto štatútu následne zverejní na svojej užívateľskej stránke na www.facebook.com (ďalej len ako „facebook BEPON“), na ktorej budú môcť užívatelia stránky www.facebook.com prideľovať fotografii „Páči sa mi to“ („LIKE“).


3. Splnenie podmienok uvedených v tomto štatúte oprávňuje účastníka Súťaže k zaradeniu do konečného vyhodnotenia Súťaže podľa článku IV, odsek 1 tohto štatútu.

4. Do konečného vyhodnotenia Súťaže, v ktorom bude určený víťaz Súťaže budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí splnia podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku štatútu.

5. Účasťou v súťaži spôsobom uvedeným v tomto štatúte dáva účastník Súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v platnom znení Vyhlasovateľovi Súťaže súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých dobrovoľne pre túto Súťaž a to nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko za účelom možnosti preverenia platnej účasti v Súťaži, odovzdania výhry a na ďalšie obchodné a marketingové účely Vyhlasovateľa Súťaže. Súhlas je možné kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu doručeného Vyhlasovateľovi odvolať, odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia písomného odvolania súhlasu Vyhlasovateľovi. Vyhlasovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníkov počas Termínu Súťaže a 2 roky od ukončenia Súťaže resp. až kým účastník neodvolá svoj súhlas podľa predchádzajúcej vety, podľa toho čo nastane skôr. Vyhlasovateľ má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

6. Účastník Súťaže zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že Vyhlasovateľ je oprávnený fotografiu zverejnenú účastníkom súťaže podľa odseku 1 tohto článku umiestniť na svoju užívateľskú stránku na www.facebook.com.

7. Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto Súťaže, vrátane obdobia jej trvania a v odôvodnených prípadoch Súťaž ukončiť.

8. Účasťou v Súťaži vyjadruje každý účastník Súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto Súťaže.

9. Štatút Súťaže je k dispozícii na internetovej stránke www.bepon.sk.

10. Vecné výhry, ktorých hodnota presahuje sumu 350 €, vrátane DPH sú v časti sumy, ktorá prevyšuje sumu 350 € vrátane DPH predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení. Za zdanenie výhry zodpovedá výlučne výherca. Vyhlasovateľ je povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry do 30 dní po vyhlásení výsledkov Súťaže. Vyhlasovať nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s výhrou v Súťaži.

11. Výsledky Súťaže sú konečné, nie je možné namietať neregulárnosť jej priebehu a poskytnutia výhier. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Vyhlasovateľ Súťaže, a že nie sú oprávnení namiesto výhry požadovať peňažné plnenie. Na výhru (cenu) v Súťaži nemá účastník právny nárok a výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. Vyhlasovateľ Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

12. Vyhlasovateľ Súťaže nehradí účastníkom Súťaže náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži.

13. Vyhlasovateľ nezodpovedá za zásielky nedoručené zavinením poštového prepravcu, doručovateľa resp. kuriéra, ako ani za stratené či poškodené zásielky.

14. Tento Štatút je uložený k nahliadnutiu aj u Vyhlasovateľa Súťaže v prevádzke Vyhlasovateľa na adrese Karloveská 6/A, 841 04 Bratislava.

 

IV.
Vyhodnotenie Súťaže a víťaz Súťaže

1. Vyhlasovateľ Súťaže Súťaž vyhodnotí v posledný deň Termínu Súťaže, t.j. dňa 31.07.2014. Víťazom Súťaže sa stane účastník Súťaže, ktorého fotografia zhotovená a zverejnená v súlade s článkom III. odsek 1 tohto štatútu dosiahne najväčší počet „LIKE-ov“ od užívateľov facebooku BEON, t.j. ktorého fotografia dosiahne od užívateľov na facebooku BEPON najväčší počet výrazov „Páči sa mi to“.

V.
Výhry

1. Víťaz Súťaže určený spôsobom podľa článku IV. tohto štatútu získa darčekový poukaz na nákup tovaru „BEPON“ v hodnote 100 EUR (slovom: sto euro).

  VI.
Záverečné ustanovenia

1. V prípade rozporu tohto štatútu Súťaže s propagačnými materiálmi (napr. letákmi) týkajúcimi sa Súťaže resp. v prípade iných nejasností, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu Súťaže. Znenie tohto štatútu Súťaže uverejneného na www.bepon.sk má prednosť.

2. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.

3.Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu Vyhlasovateľom Súťaže.

V Bratislave 17. 7. 2014

 

 

 

____________________________

BEPON Retail SK s.r.o.

Ing. Peter Ondráš, konateľ